Algemene voorwaarden Praktijk Charlotte

Algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan consulten, cursussen, opleidingen en workshops die door ‘Praktijk Charlotte’ georganiseerd worden.


Artikel 1: Toepasselijkheid

Elke rechtsbetrekking tussen ‘Praktijk Charlotte’, hierna te noemen ‘opleidingscentrum’, en de aan één van de cursussen, workshops, (jaar)trainingen en/of opleidingen, hierna te noemen cursussen, die door het opleidingscentrum worden georganiseerd deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ’cursist’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.


Artikel 2: Bedrijfsomschrijving

Praktijk Charlotte richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, gezinstherapie en energetische therapie, in de meest ruime zin. Praktijk Charlotte is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 65419928


Artikel 3: Inschrijving

Cursist kan zich via de website, whatsapp, schriftelijk of per e-mail aanmelden. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. De inschrijving is definitief nadat cursist hiervan langs schriftelijke dan wel elektronische weg een bevestiging heeft ontvangen en kennis heeft kunnen nemen van onze Algemene Voorwaarden. Cursist heeft dan een bedenktijd van 14 dagen. Cursist reserveert een plaats in een door hem gewenste cursus of opleiding door het gehele bedrag of een termijnbetalings-bepaling aan te gaan. Het resterende cursusgeld dient vóór aanvang van te zijn overgemaakt binnen de op de factuur vermelde termijn, doch uiterlijk 5 dagen vóór aanvang.

Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt of het bedrijf of werkgever deze betaald. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd. Wanneer de cursist de materialen voor de opleiding ontvangt vervalt de bedenktijd.

Artikel 3a: Prijswijzigingen

Wanneer de prijzen tussentijds worden verhoogd of verlaagd heeft dit geen invloed op de overeengekomen prijs, mits de prijswijziging is doorgevoerd drie maanden nadat de cursist zich heeft aangemeld.

Wanneer de prijs binnen drie maanden nadat de cursist zich heeft aangemeld wordt verhoogd of verlaagd heeft deze het recht de overeenkomst te ontbinden.

Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.


Artikel 4: Gezondheidsverklaring

Inschrijving voor een cursus impliceert automatisch en onmiddellijk dat cursist verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij/zij zelf volledige verantwoording draagt voor de eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid. In geen enkel opzicht kan het opleidingscentrum dan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van deelname aan de cursus en/of de direct hieruit voortvloeiende activiteiten die door cursist zelf worden ontplooid.


Artikel 5: Betalingsverplichting

Wanneer de inschrijving definitief is is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld tijdig contant danwel per bank/girorekening te betalen. Mits schriftelijk en nadrukkelijk anders overeengekomen dient het volledige cursusgeld uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan . Indien de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen behoudt het opleidingsinstituut het recht deelname te weigeren totdat het cursusgeld is betaald. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting wordt eventueel een incassobureau ingeschakeld. Alle kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening van cursist. Over het verschuldigde bedrag wordt maandelijks rente in rekening gebracht.

Cursist is in alle gevallen verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de betaling door derden wordt verricht of wanneer het factuuradres anders is dan het huisadres.

                                                                                                                            

Artikel 6: Annulering

Nadat een inschrijving definitief is geworden (zie artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden), kan de cursist diens deelname nog slechts schriftelijk dan wel langs elektronische weg annuleren, waarbij de volgende voorwaarden gelden:

     - Annulering tot 3 weken voor aanvang: 10% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

     - Annulering tot 2 weken voor aanvang: 50% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

     - Annulering tot 1 week voor aanvang: 75% van het cursusgeld blijft verschuldigd.

     - Indien annulering nadien plaatsvindt, blijft het cursusgeld volledig verschuldigd.


Mocht een cursus onverhoopt niet doorgaan laten wij dit uiterlijk 4 dagen vóór aanvang weten. De volgende redenen kunnen voor ons aanleiding zijn om een cursus te annuleren:

     - De groep is te klein (minder dan 5 aanmeldingen)

      - De docent is ziek en kan niet vervangen worden

     - Extreme weersomstandigheden

     - Onvoorziene omstandigheden


Artikel 6a: Annulering bij consult

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

     - Bij annulering na inschrijving tot 24 uur voor aanvang van een consult zijn er geen kosten verbonden.

     - Bij annulering na inschrijving binnen 24 uur voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%.


Artikel 7: Absentie

Indien cursist om wat voor reden dan ook niet aanwezig is op een cursusdag/avond (of een deel daarvan) wordt niet overgegaan tot het terugbetalen van (een deel van) het cursusgeld . De les kan eventueel in overleg worden ingehaald op een ander tijdstip in de online leeromgeving worden ingehaald. Indien cursist vóór aanvang van de cursus heeft doorgegeven dat hij/zij op een bepaalde datum niet aanwezig kan zijn wordt cursist indien mogelijk in de gelegenheid gesteld de cursusdag/avond zonder bijkomende kosten op een andere datum te volgen, of zichzelf eigen te maken in de online leeromgeving.


Artikel 8: Intellectueel eigendom

Het opleidingscentrum stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook die veroorzaakt zijn of worden door het door het opleidingscentrum gebruikte cursusmateriaal. Het auteursrecht van het door het opleidingscentrum gebruikte cursus- en instructiemateriaal behoort aan Praktijk Charlotte. Niets mag worden gekopieerd of op welke andere wijze dan ook openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.


Artikel 9: Artikelen

Het opleidingsinstituut stelt zich niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen dan ook voortvloeiende uit het gebruik van alle artikelen en materialen die door het opleidingsinstituut worden gebruikt, verkocht of verhuurd. Voor garantie en leveringsvoorwaarden verwijst het opleidingsinstituut naar de garantiebepalingen en leveringsvoorwaarden van de fabrikant en/of importeur van de geleverde artikelen


Artikel 10: Garantie en klachten

De klacht moet gemeld worden via e-mail aan de organiserende instantie van de cursus, te weten: Praktijk Charlotte. De klacht wordt ten alle tijden vertrouwelijk behandelt en de organisatie garandeert een discrete behandeling ervan.

De organisatie geeft binnen 7 werkdagen een mondeling en/of schriftelijke bevestiging van de ontvangst van de klacht.

De organisatie Praktijk Charlotte zal de klacht binnen 4 weken afhandelen en/of een schikking treffen met de klagende partij. Indien voor het onderzoek en/of het oplossen van de klacht meer tijd nodig is, zal desbetreffende partij dit binnen 7 dagen schriftelijk toelichten aan wederpartij. Tevens wordt daarbij de verwachte termijn aangegeven waarbij een oplossing verwacht wordt.

Mocht u niet tevreden zijn over de uitkomst of over de afwikkeling van de klacht door Praktijk Charlotte dan wordt een derde onafhankelijke partij ingeschakeld die partijen bindend adviseert over de afwikkeling van de klacht. U dient uw bezwaren schriftelijk te richten tot: https://www.gatgeschillen.nl/ik-heb-een-klacht-wat-nu/
en advocaat gebonden aan genoemd kantoor doet uitspraak van na partijen te hebben gehoord. Eventuele consequenties worden door Praktijk Charlotte snel afgehandeld.

De klacht wordt geregistreerd en voor een duur van 2 jaar na datum van indienen bewaard.


Artikel 11: Afwijkende voorwaarden m.b.t. de jaartraining

11a. Inschrijving voor de jaartraining geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wanneer een  aanbetaling is verricht van minimaal 10% van het totaal verschuldigde cursusgeld is de deelname definitief, dat wil zeggen dat de inschrijving en aanbetaling gelijk staat aan het ondertekenen van een zgn. studieovereenkomst. Het resterende cursusgeld dient uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de jaartraining te zijn overgemaakt op rekeningnummer IBAN NL 56 INGB
0007088451 t.n.v. Praktijk Charlotte te Wijchen.

11b.  Het is mogelijk het cursusgeld van de jaartraining in 6 of 12 termijnen te betalen, deze optie is aan te kruisen bij de inschrijving via de website.


Artikel 12: Bijzondere bepaling

Het opleidingsinstituut behoudt zich het recht deelnemers die het verloop van de lessen op wat voor wijze dan ook belemmeren of verstoren van verdere deelneming uit te sluiten gelet op het belang van de overige deelnemers. Indien deelnemer na herhaaldelijk waarschuwen volhard in zijn gedrag en om die reden van verder deelname wordt uitgesloten vervalt het recht op restitutie van het cursusgeld van (een deel van) de gemiste les(sen).


Artikel 13: Geheimhouding

De aan Praktijk Charlotte verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Praktijk Charlotte, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Praktijk Charlotte, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht cursist geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Praktijk Charlotte worden gemeld via info@praktijkcharlotte.nl. Ook mag de cursist ten allen tijden inzage vragen van de vastgelegde gegevens en een verzoek indienen deze te verwijderen of aan te passen. Welke gegevens er worden vastgelegd, hoe, hoe lang en met welk doel wordt beschreven in het privacyreglement.


Artikel 14: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen het opleidingsinstituut en de cursist en of de vertegenwoordiger van deze cursist gesloten, zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn.


Artikel 15: Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 16: STAP Budget

De EGT opleiding van Praktijk Charlotte komt in het najaar van 2022 beschikbaar voor het STAP budget. Er kan voorgaand aan de aanvraag hiervan al begonnen worden met module 1 t/m 3 van de EGT opleiding. Bij inschrijving van de opleiding worden alle materialen al opgestuurd en dient het gehele bedrag van de opleiding voldaan te zijn aan het einde van de looptijd van de opleiding. Mocht het STAP budget niet beschikbaar blijken door een te late aanmelding bij het STAP, of omdat de gelden op zijn, kan de opleiding niet geannuleerd worden en blijft de betalingsverplichting geldig.


September 2022 – Charlotte Visscher